Integrative Approaches to Labor Exploitation and Work-related crime: Knowledge translation, transfer and exchange in the Nordic Context (INTEGRATE)

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Arbetslivskriminalitet utgör ett hot mot staten i form av ekonomisk brottslighet och osund konkurrens men är också ett hot mot arbetstagare och fullgörandet av deras rättigheter. Arbetslivskriminalitet undergräver inte bara vissa risksektorer utan äventyrar även arbetstagarnas säkerhet och välbefinnande genom att äventyra etablerade hälso- och säkerhetsstandarder. I detta samarbetsprojekt ämnar forskare från Finland, Norge och Sverige stärka kunskapsbasen om arbetslivskriminalitet i den nordisk-baltiska regionen, särskilt utnyttjande av (migrant)arbetare och arbetsmiljörisker, och om framgångsrika och lovande metoder. Projektet ämnar även att förebygga och ta itu med brott på arbetsmarknaden – och att överföra denna kunskap till handling. Projektet utmynnar i en forskningsrapport med exempel och rekommendationer samt ett faktablad, en checklista och korta videor riktade till nordiska och baltiska praktiker.

Senast uppdaterad:
2024-06-13 09:08