Informationstjänst - Grensetjänsten 2020-2022

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Genom kontraktet delfinansierar Nordiska ministerrådet den verksamhet som Grensetjänsten bedriver och som handlar om att lämna information till individer och företag som rör sig i Norden och att rapportera om eventuella nya gränshinder till det nordiska Gränshinderrådets sekretariat. Kontraktsbeloppet ska även finansiera Grensetjänstens medverkan i informationsseminarier som arrangeras i samarbete med övriga informationstjänster i Norden som också får finansiellt stöd av Nordiska ministerrådet för sin verksamhet. Kontraktsbeloppet är ett allmänt driftsstöd avsett för Grensetjänstens arbete för att underlätta privatpersoners och företags mobilitet och verksamhet över gränsen mellan Norge-Sverige. Dette ska ske genom att Grensetjänsten informerar om gällande regelverk, och genom att Grensetjänsten bidrar till att gränshindren undanröjs genom att rapportera in gränshinder till NMRS som de identifierar i sin verksamhet och genom att hålla workshops och seminarier.

Senast uppdaterad:
2023-05-31 12:15