Samverkan kring hållbara godstransporter

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Effektiviteten i godstransportsystemet behöver öka och alla trafikslagen användas bättre för att hela transportsystemet ska kunna användas hållbart och de externa effekterna från transportsektorn ska kunna minska. Syftet med projektet är att föreslå och analysera affärsmodeller (organisations-/samverkansmodeller/datadelning) mellan nordiska aktörer som stimulerar till höjd fyllnadsgrad och ökad grad av användaning av alla trafikslagen i gränsöverskridande godstransporter mellan de nordiska länderna. Mälsättningen är ökat samutnyttjande av trafikslagen, ökad transporteffektivitet och ökad konkurrenskraft för näringslivet i Norden. Det överordnade problemet som behöver lösas är att skapa affärsmässiga förutsättningar för näringslivet att utveckla flödeseffektiva upplägg med hög fyllnadsgrad där mer än ett trafikslag används och som bidrar till politisk måluppfyllelse. Fokus är på transportflöden genom flera nordiska länder. Genom bl a demonstration i form av horisontella samarbete

Senast uppdaterad:
2022-06-15 15:13