Nordisk Vattenförvaltningskonferens

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Nordiskt möte och seminarier med varierande teman för implementering av EU:s ramdirektiv för vatten (WFD, 2000/60/EC). Detta arrangemang har nu arrangerats 11 gånger och senast på Island, 2022 och har visat sig vara värdefullt för kunskap – och erfarenhetsutbyte mellan nationella och regionala myndigheter i de nordiska länderna. De nordiska länderna står inför utmaningar, inte minst om hur man ska öka åtgärdstakten för att uppnå god ekologisk status i vattenmiljön och hur man utformar styrmedel för att uppnå en hållbar vattenanvändning. Det specifika syftet med denna konferens är att utbyta kunskap och erfarenheter om svårigheter och möjligheter att genomföra åtgärder inom ramen för vattendirektivet. Utöver erfarenhetsutbytet försöker vi hitta gemensamma lösningar på några svårigheter vi har i åtgärdsarbetet för att hitta balans mellan god vattenmiljö och samhällsnytta.

Senast uppdaterad:
2024-06-10 09:09