Informationstjänst Øresunddirekt Danmark 2020-2022

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Genom kontraktet delfinansierar Nordiska ministerrådet den verksamhet som Øresunddirekt (Köpenhamn) bedriver och som handlar om att lämna information till individer och företag som rör sig i Norden och att rapportera om eventuella nya gränshinder till det nordiska Gränshinderrådets sekretariat. Kontraktsbeloppet ska även finansiera Øresunddirekts medverkan i informationsseminarier som arrangeras i samarbete med övriga informationstjänster i Norden som också får finansiellt stöd av Nordiska ministerrådet för sin verksamhet. Kontraktsbeloppet är ett allmänt driftsstöd avsett för Öresund direkt – Københavns arbete för att underlätta privatpersoners och företags mobilitet och verksamhet över gränsen mellan Danmark-Sverige. Dette ska ske genom att Øresun direkt – København informerar om gällande regelverk, och genom att Øresund direkt – København bidrar till att gränshindren undanröjs genom att rapportera in gränshinder till NMRS som de identifierar i sin verksamhet och genom att hålla work

Senast uppdaterad:
2023-06-08 13:09