Vägar till jämställd integration - utrikesfödda kvinnors arbetsmarknadsetablering i Norden Seminarium juni 2024

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Kvinnors deltagande på arbetsmarknaden centralt i den nordiska välfärdsmodellen. Men det finns skillnader i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda i de nordiska länderna; där många utrikes födda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Forskning visar att kvinnor missgynnas i etableringen på arbetsmarknaden och i arbetsmarknadspolitiska program. För att synliggöra denna fråga i Norden och stärka utbytet av kunskap och erfarenheter mellan länderna, planerar det svenska ordförandeskapet i NMRS 2024 att lyfta ämnet vid ett nordiskt seminarium. Seminariet ska ha fokus på nationell politik och belysa hur de nordiska länderna arbetar för att öka utrikes födda kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. Här finns möjlighet att dela nationella satsningar och nyckelmyndigheters arbete. Seminariets syfte är att utbyta arbetssätt samt möjliggöra politikutveckling i Norden.

Senast uppdaterad:
2024-04-02 09:37