Nordiskt samarbete kring erfarenhetsutbyte och forskning kring pakkeforlob

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Danmark, Norge och Sverige har alla infört pakkeforløb/standardiserade vårdförlopp i cancervården. Det ger en unik möjlighet till ett nordiskt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte inom tidig upptäckt av cancer, organisation av cancersjukvård och hur man uppnår en jämlik cancervård för alla utan onödiga väntetider. De tre nordiska länderna har därför bildat ett nätverk för forskare och hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med pakkeforløb. Nätverket leds av en styrelse med två representanter från respektive land. Även Finland och Island har visat intresse av att ingå i nätverket. Genom att arrangera mötesplatser och workshops kan nätverket föra samman forskningsinitiativ i Norden och sprida erfarenheter och resultat utanför nationsgränserna. Genom att nätverket delfinaniserar projekt kan vi utöka nationella initiativ till samarbete med alla nordiska länder. Nätverkets huvudmål är att genom våra möten kunna sprida kunskap om tidig upptäckt av cancer och sprida effektiva metoder

Senast uppdaterad:
2022-09-01 11:20