Unge menns psykiske uhelse som følge av koronapandemien i Norden

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Ett gemensamt samhällsproblem i Norden är den psykiska ohälsan. Flera studier visar att den psykiska ohälsan särskilt ökar bland unga och unga vuxna, och att det finns könsskillnader i psykisk ohälsa i alla åldersgrupper. Begränsande maskulinitetsnormer påverkar hälsan hos pojkar och unga män i negativ riktning. Pojkars och unga mäns psykiska ohälsa kan även kopplas till vikande skolprestationer, låg övergång till högre utbildning och förändrade arbetslivsvillkor. Den pågående coronapandemin förstärker den negativa hälsoutvecklingen, vilket gör det därför särskilt angeläget att lyfta problematiken. Projektet ska öka kunskapen om unga mäns psykiska ohälsa genom att närmare se på vad som orsakar problemen och vilka konsekvenser de får ur ett livsloppsperspektiv. Projektet ska resultera i en nordisk forskningsöversikt som dokumenterar och analyserar den kunskap som finns i Norden och som möjliggör kunskapsutbyte mellan länderna och olika kunskapsområden.

Senast uppdaterad:
2023-03-14 12:56