Arbetsmiljöutskottet: To what extent are work disability and exit from work preventable? III

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Projektets övergripande mål är att sammanställa kunskap från publicerade studier med nya data från nationella representativa register och surveys om hur arbetsförhållanden sammanhänger med övergångar mellan arbete, sjukfrånvaro, tillfällig och permanent utträde från arbetskraften samt en förväntad hälsosam arbetslivslängd genom att utnyttja rikstäckande register och data från fyra nordiska länder. Informationen som genereras kommer att bilda den Nordiska databasen om arbetsoförmåga (Nordic Work Disability Database, NWDD). Projektet syftar till 1) att identifiera yrken och yrkesgrupper i Danmark, Finland, Norge och Sverige med ökad sjukfrånvaro och andel med tillfällig och permanent utträde från arbetskraften samt en väsentligt minskad förväntad hälsosam arbetslivslängd; 2) att sammanställa evidensbaserad internationell kunskap om arbetsrelaterade faktorer som sammanhänger med arbetsdeltagande och utträde från arbetslivet med informationen från NWDD och 3) att identifiera arbetsförhåll

Senast uppdaterad:
2022-05-27 13:41