Hållbara nordiska städer med fokus på klimatsmart mobilitet (Formannskapsprosjekt fra Sverige 2018)

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

De nordiska länderna delar behovet att minska utsläppen från transportsektorn och att skapa hållbara städer. Med en fortsatt snabb urbanisering kommer allt fler nordiska medborgare att bosätta sig i städer och i stadsregioner. Det begränsade utrymmet i städer behöver därför användas effektivare och det kommer att krävas både yteffektiva och klimatsmarta transporter. Växande städer innebär på många sätt en stor utmaning och den ökade urbaniseringen kan bidra till ökande utsläpp av luftföroreningar och klimatpåverkande gaser samt bullerproblem. Att allt fler människor bor tätt kan dock också innebära att transporterna kan ske mer effektivt. I städerna finns möjligheten att lösa många av transporternas klimat- och miljöutmaningar genom fysisk planering och genom att tillämpa ny teknik och digitala lösningar, som t.ex. som främjar delningsekonomin. Hela staden behöver vara tillgänglig för alla ur bl.a. jämlikhets-, jämställdhets- trygghets-, och innovationsperspektiv. Städernas roll i omst

Senast uppdaterad:
2022-10-25 16:23