Continuation of the Nordic F-gas Inventory Group 2023-2024

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Syntetiskt framställda fluorerade gaser (f-gaser) är mycket potenta växthusgaser och som bidrar till den globala uppvärmningen. Ett nätverk av de nordiska ländernas f-gasexperter har påbörjat ett samarbete för att förfina emissionsinventeringar och bidra till IPCC-översyn genom nordisk samordning och analyssamarbete. Samarbetet ser bland annat på utvecklingen av F-gasutsläpp i Norden och bidrager till riktlinjer för hantering av de olika kategorierna och källorna till utsläpp. Gruppen utvecklar ett gemensamt nordiskt format för f-gasutsläppsdata, som kan ligga till grund för vidare reglering på området. Tidigare diskrepanser mellan ländernas emissionsinventeringar har diskuterats och bidrar till metodutvecklingen. Projektet stärker ländernas arbete relaterat till UNFCCC-rapportering och nationellt. Projektet ingår i arbetsprogram för Nordiska arbetsgruppen för Kimat och luft, varför kontraktet utställs till NKL-.gruppen/MIM, som uställer bidragsbrev till tredje part (Provice).

Senast uppdaterad:
2024-06-24 08:44