Unga kvinnor och män, utsatthet och prostitution

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Beskrivelse af formålet/syftet for projektet: Kunskapsgenomgången ovan visar att det finns anledning att undersöka unga kvinnor och mäns erfarenheter av prostitution samt på vilka sätt de kommer i kontakt med prostitution idag. Sådana erfarenheter antas utgöra ett relativt utbrett fenomen, som försiggår mestadels i det fördolda. Befintliga insatser tycks inte nå fram och särskilt utsatta unga kvinnor och män visar sig vara särskilt sårbara. Det är sålunda angeläget att utveckla fördjupad kunskap om prostitution bland unga kvinnor och män, bland annat för att upptäcka och förebygga sexuellt utnyttjande. Föreliggande projekt syftar till att sammanställa, problematisera och analysera kunskap om unga kvinnor och män som har erfarenhet av prostitution. Studien riktar in sig på åldersgruppen 18-25 år. Om det i vissa fall kan omfatta yngre än 18 år får uppdragtagaren göra en avgränsning vad gäller vilken ålder på barn som studien isåfall ska handlar om. Projektets mål är att besvara de t

Senast uppdaterad:
2021-03-25 10:38